Nový územný plán alebo aká bude Žilina o niekoľko rokov?

Svojim významom a dôsledkami je územný plán najdôležitejším dokumentom mesta. Týka sa takmer všetkých stránok života v meste, preto je užitočné poznať jeho obsah. Keďže územný plán má niekoľko stoviek strán, podujali sme sa napísať čitateľné zhrnutie tohto dokumentu.

Prijatím územného plánu si mesto Žilina splnilo povinnosť, ktorú malo podľa stavebného zákona splniť už dňa 30.07.2005. Od roku 2006 Žilina nemala územný plán a výstavba v meste bola viac menej len v rukách úradníkov, čo prispelo k nekoncepčnej a škodlivej výstavbe, najmä v prípade niektorých hypermarketov a obchodných centier. Nový územný plán už vylučuje takúto nepremyslenú výstavbu a v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami usmerňuje aj ostatné oblasti spoločenského života ako kultúra, doprava, životné prostredie, priemysel a ďalšie. Ide o veľmi odborný dokument, ktorého samotné čítanie si vyžaduje znalosti z mnohých odborov. Po odbornej stránke sa ho preto neodvažujeme hodnotiť a prinášame Vám len naše základné postrehy z jeho čítania:

V územnom pláne je Žilina rozdelená na 11 urbanistických obvodov (Centrum, Vlčince, Veľký Diel, Južný obvod, Západ, Sever I, Sever II, Juhovýchod, Východné priemyselné pásmo, Západné priemyselné pásmo, Severné dopravné pásmo). Urbanistické obvody sa ďalej delia na urbanistické okrsky a tie na tzv. funkčné jednotky, ktorých funkcia by sa mala rešpektovať pri ďalšej výstavbe.

Múzejná štvrť a ďalšie projekty

V mieste kde sa stretáva Váh s Kysucou a Rajčiankou je naplánovaný veľmi zaujímavý projekt „Múzejnej štvrte – trojbrežie.“ Mala by to byť oddychová zóna zahŕňajúca aj rekonštrukciu Budatínskeho hradu, hradný park, dopravné múzeum, pešie a cyklistické premostenia, kompy a kultúrne zariadenia galerijneho, hudobného, ateliérového charakteru. Plánovaná je aj oddychová zóna „pod“ Vodným dielom Žilina, ktorá zahŕňa vodácky areál, cyklotrasy k Budatínskemu hradu a na Kysuce, ich napojenie na cyklotrasy popri Vodnom diele Žilina a na mestské cyklistické trasy.

Hvezdáreň sa má premiestniť na Dubeň a doplniť o planetárium. Burianová veža sa má rekonštruovať a otvoriť verejnosti ako vyhliadka.

Svoju tvár by mali zmeniť aj tieto časti mesta: Rudiny I, areály bývalých PCHZ a areál SAD pri Hlbokej ulici. Ohľadom týchto území sa pravdepodobne prikročí k vypracovaniu podrobnejších podkladov (urbanistická štúdia a pod.) za účelom prieskumu ich najlepšieho využitia.

Nákupné centrá – ako ďalej?

Supermarkety a hypermarkety sa musia v princípe umiestňovať v okrajových častiach mesta s priaznivou dopravnou dostupnosťou pri významných dopravných komunikáciach. Realizácia multifunkčných obchodno-spoločenských, administratívnych a nákupných centier je podmienená realizáciou zoskupení kultúrnospoločenských priestorov ako ich organických súčastí. Bude teda potrebné, aby majitelia obchodných centier okrem komerčných priestorov vymedzili niekoľko metrov štvorcových aj na kultúrne a spoločenské podujatia. Pri obchodných a nákupných centrách by mal byť podiel plochy zelene minimálne 50% zo zastavanej plochy obchodného a nákupného centra. Územný plán počíta s výstavbou obchodného centra Štadión, odkiaľ má viesť osobná lanová dráha na Dubeň.

Doprava

V oblasti cestnej dopravy je, okrem iného, naplánovaná preložka cesty celoštátneho významu č. I/64, ktorá sa bude tiahnuť z Bytčice cez začiatok obce Rosina, ďalej cez Trnové k motelu Šibenice (viď obrázok). Naplánované je aj premostenie Vodného diela cez ostrov pri osade Zlatné.

V MHD sa majú ponechať existujúce trasy trolejbusovej dopravy s tým, že obnova vozového parku trolejbusov sa bude riešiť vozidlami s duálnym pohonom.

V oblasti lodnej dopravy sa navrhuje zabezpečiť územnú rezervu pre vybudovanie Vážskej vodnej cesty (VN Hričov - Vodné dielo), ako aj pre spojenie riek Váh a Odra cez koryto rieky Kysuca.

Energetika

Do budúcnosti sa majú v meste realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle a v energeticky náročných prevádzkach. Mala by sa tiež zabezpečiť zvýšená výroba ekologickej elektrickej energie budovaním nových zdrojov využívajúcich fotovoltaickú, veternú a vodnú energiu. Má sa tiež znižovať energetická náročnosť budov a podporovať vykurovanie zemným plynom.

Pamiatky

V územnom pláne nájdete zoznam národných kultúrnych pamiatok a archeologických nálezísk na území mesta, ktorých je prekvapujúco veľa a sú aj na miestach kde by ich málokto čakal (napr. lesopark Chrásť). Prostredie národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta sa nesmie narušiť ani znehodnotiť nevhodným situovaním stavieb v ich blízkosti.

Zeleň: Rajčianka ako prírodný park

Na jedného obyvateľa Žiliny by malo pripadať 50 m2 plochy lesoparkov a 12m2 parkov celomestského významu. V parkoch sa nemá realizovať žiadna nová výstavba.

Naplánovaný je projekt lesoparku Dúbrava (viď obrázok) s prepojením na Váh, lesopark Chrasť a na sieť okolitých cyklistických a peších trás. Park celomestského významu sa má zriadiť na nábreží Váhu v priestore uvoľnenom po preložení zoraďovacej stanice. Územie Rajčianky by malo slúžiť ako prírodný park.

V medziblokových a vnútroblokových priestoroch (najmä na sídliskách) sa majú rešpektovať jestvujúce plochy zelene, kapacita parkovania sa nemá rozširovať na ich úkor. Vnútroblokové priestory sa majú „humanizovať“ s ohľadom na ich voľnočasové využitie. Nová výstavba sa vo vnútroblokoch a medziblokoch nepripúšťa.

Každý rodinný dom by mal mať podľa územného plánu minimálne 100 m2 zelene.

Billboardy a reklama

Územný plán na chodníkoch a priestranstvách zakazuje používať tzv. „A-čka."

Na Mariánskom námestí nie je prípustné umiestňovať reklamné a informačné zariadenia, propagačné zariadenia je možné umiestniť len na dobu určitú, po dobu trvania akcie.

Vzdialenosť medzi strednoplošnými (do 6 m2) voľne stojacími reklamnými zariadeniami, ktoré nie sú súčasťou oplotenia, musí byť minimálne 100 metrov v nezastavanom a minimálne 50 metrov v zastavanom území mesta (v územiach s obytnou funkciou sú vzdialenosti väčšie).

Boj so stresom

Stresové prvky chce mesto eliminovať tým, že stanovilo najvyššiu prípustnú hustotu zástavby obytných území (250 obyv./ha), ďalej tým, že bude eliminovať vplyv automobilovej dopravy zakladaním vegetačných ochranných pásiem popri cestách, odklonom automobilovej dopravy na plánovaný IV. mestský okruh, realizovaním cyklotrás a peších trás, nepovoľovaním priemyselných aktivít, ktoré by zhoršovali emisnú a imisnú situáciu v meste, utlmovaním výroby a prevádzok nadmerne znečisťujúcich ovzdušie, zákazom vypaľovania porastov, zákazom spaľovania biologických odpadov a presadzovaním zelene ako súčasti každej navrhovanej architektúry.

Ekológia, odpady

Rast ekologickej uvedomelosti Žilinčanov sa má dosiahnuť cez školský vzdelávací systém. Separovaný zber komunálneho odpadu sa má prehlbovať zvýšenou frekvenciou kalendárového zberu a zvyšovaním počtu zberových miest (dvorov). Potrebné je tiež zvýšiť podiel odpadov zhodnocovaných kompostovaním. Čierne skládky sa majú odstraňovať, a to najmä na brehoch riek Váh, Rajčianka a Kysuca.

Iné užitočné údaje

V územnom pláne nájdete tiež vymedzenie zastavaných území, vymedzenie ochranných pásiem v okolí dopravných zariadení a inžinierskych sietí, označenie miest kde hrozia zosuvy pôdy, územia kde je potrebné preskúmať radónové riziko, miesta kadiaľ vedú tektonické línie a mnoho ďalších údajov, ktoré môžete využiť pri stavbe vlastného domu, ako aj pri riešení iných životných situácii.

Celý územný plán si môžete stiahnuť na stránke: http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-uzemny-plan-mesta

Za spoluprácu na článku ďakujeme Žilinskej realitnej.

žilinská realitná

Diskusia

Tymi

Dúfam, že sa múzejnej časti, tak ako je plánovaná aj dočkám. Veľmi v ZA chýbajú oddychové trasy a nebodaj ešte spojené so zeleňou. :)

Mišo K.

Vďaka za výťah toho najzaujímavejšieho, pekný članok!

Poslať nový komentár

CAPTCHA
Prosíme o vyplnenie, aby sme zistili či nie ste robot :)
Image CAPTCHA
Súhlasíte s výstavbou v národnom parku Malá Fatra?: